دانلود سوالات اسمبلی 

 

زبان اسمبلی یكی از زبانهای سطح پایین است كه برنامه نویسی در این زبان نیازمند آشنایی با معماری كامپیوتر است . آ شنایی با مفاهیم بایت ، بیت ، ثباتها ، آدرس دهی وسیستم اعداد جهت برنامه نویسی به زبان اسمبلی ضروری اند . هنگام ترجمه زبان اسمبلی به زبان ماشین ، هردستور زبان اسمبلی به یك دستور زبان ماشین تبدیل می شود .
برنامه نویسی به زبانهای سطح بالا بسیار ساده تر از برنامه نویسی به زبانهای سطح پایین مثل اسمبلی است . دستورات زبانهای سطح بالا به زبان محاوره ای نزدیك هستند و هنگام ترجمه ، هردستور زبان سطح بالا ممكن است به دهها دستور زبان ماشین تبدیل شوند .
اما برنامه نویسی به زبان اسمبلی در عین حال كه دشوار است امتیازاتی دارد كه عبارتند از :

 

1- برنامه زبان اسمبلی نسبت به برنامه های زبانهای سطح بالا حافظه كمتری را اشغال می كند و سرعت اجرای آن نیز بالاتر است .
2- برنامه نویس زبان اسمبلی كارهای فوق العاده ای را می تواند انجام دهد به طوری كه بعضی از این كارها در زبانهای سطح بالا امكان پذیر نیست .
3- برنامه نویسی به زبان اسمبلی نیازمند آ شنایی با ساختمان ماشین است .
4-برنامه هایی كه نیازمند به زمان بلادرنگ دارند ، در زبان اسمبلی به خوبی نوشته می شوند .
5 - برنامه های مقیم در حافظه به زبان اسمبلی راحت تر نوشته می شوند .
یكی دیگر از امتیازاتی كه این برنامه نویسی دارد این است كه می توان دستورات آن را درون برنامه نوشت یعنی دستورات زبان اسمبلی را می توان با یك دستور زبان در برنامه نویسی نوشت و اجرا كرد .
 
این عکس تزئینی است 

اسمبلی

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود سوالات میان ترم زبان اسمبلی

دانلود سوالات پایان ترم زبان اسمبلی 1

دانلود سوالات پایان ترم زبان اسمبلی 2